If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Main content
View all English videos

Khan Academy

IKhan Academy iyinhlangano enonhloso. Siwumkhakha ongenzi inzuzo kodwa onenhloso yokuthuthukisa izinga lemfundo, ngokunikezela simahla imfundo eseqopheni eliphezulu ezweni kuwonke umuntu nomakukuphi. Ama-Video owabona lana akusiwo wodwa esinawo, akhona amanye ashiqilelwe olimini lweSizulu kuyona i-main site yethu.

Ukusiza kulomzamo ungavakashela ku: https://khanacademy.org/r/applytotranslate.

Ukwazi kangcono ngalokhu esikwenzayo ungavakashela ku: https://international.khanacademy.org.

Wonke Umsebenzi owenziwa yilenhlangano utholakala ku: khanacademy.org.

Omele isiZulu: Dumazile Chauke

Probability and combinatorics

Probability and statistics

Special properties and parts of triangles

Area and Perimeter

Indefinite and definite integrals

Taking derivatives

Geometry

Derivative applications

Minima, maxima, inflection points and critical points

Sequences and induction

Sequences and induction

Quadratics

Negative numbers and absolute value

Fractions

Graphing points, equations and inequalities

Systems of equations and inequalities

Ratios, proportions, units and rates

Linear equations

Polynomials

Decimals and percent